Category: Chan Troi Moi News

Ừ thì…

Ừ thì… tòa tuyên tôi có tội nhưng “đúng hay sai hãy để lịch sử phán xét” Ừ thì các ông bịt miệng tôi nhưng...