Category: Chan Troi Moi News

Tệ hơn bò!

Ngô Trường An Ông Phan Nguyễn Như Khuê – đoàn ĐBQH TPHCM nói rằng: «Hiện tại, TPHCM làm ra 100 đồng thì phải nộp lên...