Cuộc chiến tranh cãi về việc tăng lương cơ bản, Hứa Minh Xuân hứa hẹn sẽ tăng lương trên cơ sở các chỉ số xã hội

Ngày 14/8, cuộc họp Ủy ban thẩm nghị lương cơ bản đã được tổ chức, mức lương cơ bản hiện nay là 23100 Đài tệ/ tháng, lương theo giờ là 150 Đài tệ/ giờ. Sau khi Tổng thống Thái Anh Văn lên nắm quyền, đã liê……more

You may also like...