Dân Đồng Kỵ – Bắc Ninh tố cáo giặc tham nhũng cướp đất

Người tố cáo: Dân oan Nguyễn Thị Thi, khu phố Tân Thịnh, phương Đồng Kỵ, thị xã Từ Sơn, tình Bắc Ninh.

You may also like...