Đi tắt đón đầu!

Fb. Ngô Trường An|

Trong thập niên 80 và mãi sau này tôi thường nghe cụm từ « Đi tắt đón đầu». Chẳng hiểu chủ trương đi tắt đón đầu là gì, bèn hỏi bác hưu trí bên nhà.

Ông giảng giải: Đây là chủ trương sáng suốt và tài tình của đảng. Thay vì để toàn dân phát triển kinh tế tự do, đến khi vật chất dồi dào thì ta mới tiến lên CNXH.

Xin bạn xem tiếp bài Đi tắt đón đầu! tại Chân Trời Mới Media.

You may also like...