Hịch tài xế chiến BOT

Hỡi các bác tài toàn quốc!

Chúng ta muốn hòa bình, chúng ta phải nhân nhượng.

Nhưng chúng ta càng nhân nhượng, bọn thực dân BOT càng lấn tới, càng bóp dữ.

You may also like...