Lo ngại về nhà máy xin đổ chất thải xuống biển Bình Thuận

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận hôm 3/11 nói nếu cho phép một công ty nhiệt điện ở tỉnh đổ chất thải xuống biển, việc này sẽ ảnh hưởng đến môi trường

You may also like...