Luật An Ninh Mạng mới của Việt Nam sẽ làm thiệt hại phát triển kinh tế

Đây là lúc mà Việt Nam phải tự tin để bước vào cuộc Cách Mạng Công Nghiệp Thứ Tư. Ngày hôm nay, luồng truyền dữ liệu tự do là điều kiện kiên quyết đối với tự do giao thương và luồng truyền dữ liệu xuyên biên giới là cốt yếu cho các hoạt động kinh doanh hiện đại.

Xin bạn xem tiếp bài Luật An Ninh Mạng mới của Việt Nam sẽ làm thiệt hại phát triển kinh tế tại Chân Trời Mới Media.

You may also like...