Một nền tự do báo chí với chuẩn mực tự cô lập

Khi không đối phó được với quốc tế lên án, chính phủ các nước này nhanh chóng tung ra các nguyên tắc không can thiệp, chủ quyền hoặc thậm chí an ninh quốc gia nhằm né tránh các trách nhiệm nhân quyền quốc tế và bổn phận hiến định về bảo vệ tự do truyền thông và thông tin,’ ông Ismail nói.

Xin bạn xem tiếp bài Một nền tự do báo chí với chuẩn mực tự cô lập tại Chân Trời Mới Media.

You may also like...