Nghiên cứu thể chế để góp phần dân chủ hóa đất nước

Muốn Việt Nam thật sự là một nhà nước của dân, do dân và vì dân, thì yêu cầu cấp bách hiện nay là phải thay đổi thể chế độc tài toàn trị sang một thể chế dân chủ.

Nhiều người có tâm huyết với đất nước đang họp sức tìm ra các mô hình, các thể chế để đất nước thật sự dân chủ, người dân thật sự làm chủ vận mệnh đất nước.

Mới đây nhà báo Nguyễn Vũ Bình và một số cộng sự đã thành lập Nhóm Nghiên Cứu Cải Cách Thể Chế.

You may also like...