Nói với an ninh VC

Đồng bào sẽ còn tiếp tục tranh đấu, tiếp tục biểu tình. Họ hy sinh nhiều thứ, kể cả có thể là mạng sống, không phải chỉ để tranh đấu cho họ có một đời sống tốt đẹp hơn, tự do hơn, công bằng hơn, nhân ái hơn; mà họ còn tranh đấu cả cho các bạn và gia đình của các bạn.
Nếu bạn chưa có thể đứng cùng hàng ngũ với họ thì cũng không nên giết hại, đánh đập họ. Họ không làm gì sai cả.

Xin bạn xem tiếp bài Nói với an ninh VC tại Chân Trời Mới Media.

You may also like...