Nước Việt bị khoá tây lấn đông và thêm một nhát dao 3 đặc khu xẻ dọc đất nước

Fb. Đỗ Ngà|

Trong lịch sử chiến tranh giữa các nước láng giềng. Sự phân định biên giới dựa vào nơi mà bên yếu có thể phòng thủ tốt đối với kẻ địch mạnh hơn. Khi quân đội hùng mạnh tấn công, bên yếu hơn lùi dần, và đến dãy núi, hoặc con sông sẽ cản được bước tiến quân địch. Nơi đó người ta gọi là nơi “dễ phòng thủ khó tấn công”.

Xin bạn xem tiếp bài Nước Việt bị khoá tây lấn đông và thêm một nhát dao 3 đặc khu xẻ dọc đất nước tại Chân Trời Mới Media.

You may also like...