Đổ thừa!

Chẳng lẽ sau cái bẩn của vệ sinh, nay lại đổ lỗi cả cái “bẩn” của Bà Kim Tiến cũng là lỗi của các Giám Đốc và...