Thành trì mục, chỉ chờ đổ bởi gót giày ngoại bang

Fb Đỗ Ngà|

Ngày xưa, từ thời cổ đại đến thời trung cổ, con người muốn yên ổn làm ăn phải xây thành đắp lũy. Thành cao hào sâu được xây khép kín quanh 1 khu vực rộng lớn, để dân trong thành yên ổn làm ăn và an toàn trước sự tấn công thế lực ngoài. Thành trì có 2 tác dụng, bảo vệ thường dân bên trong yên ổn làm ăn và phòng thủ trước kẻ thù tấn công.

Xin bạn xem tiếp bài Thành trì mục, chỉ chờ đổ bởi gót giày ngoại bang tại Chân Trời Mới Media.

You may also like...