Thủ tướng Lại Thanh Đức đưa ra dự án phát triển tài chính hướng mục tiêu xây dựng khả năng cạnh tranh quốc tế

Ngày 14-6 tại cuộc họp Viện Hành chính thông qua “Dự án hành động phát triển tài chính kinh tế”, hướng tới 4 mục tiêu lớn bao gồm đề xuất xây dựng diễn đàn quản lý tài chính quốc tế, trong hai năm lên sàn 100 công ty chứng khoán, hướng dẫn ngành bảo hiểm đầu tư ngành công nghiệp trong nước, trong vòng 3 năm thụ lý 10 phương án sáng tạo tài chính thí nghiệm.
 
Thủ tướng Lại Thanh Đức cho biết: “Lần này trong phương án hành động phát triển tài chính tương đối toàn diện, và cũng rất hoàn chỉnh, đặc biệt là có nhiều cách làm mới hơn, bao gồm việc sửa đổi pháp lệnh, ra mắt chính sách mới. Do đó, sau này Phó Thủ tướng Thi Tuấn Cát và Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Cô Lập Hùng cũng sẽ khởi động cơ chế đối thoại với xã hội, nếu cần thiết cũng sẽ tiến hành cuộc tọa đàm với ngành ngân hàng, ngành chứng khoán, ngành bảo hiểm và ngành tài chính, khoa học công nghệ, thậm chí tiến hành diễn thuyết cần thiết, để trình bày chính sách rõ hơn nữa.”
 
                                                        Minh Hà

You may also like...