Thượng đỉnh Trump – Kim kết thúc

CTM Media – Gặp nhau vào buổi sáng ngày 12/6/2018, hai ông Donald Trump và Kim Jong-un đã họp với nhau suốt ngày và chia tay vào buổi chiều hôm đó.

Kết quả là một tuyên bố chung được nhận định là chỉ có tính cách biểu tượng tuy rằng đồng thời cũng được coi như một bước đầu phấn khởi mở đường cho một tiến trình thương thảo dài hơi trong mục tiêu phi hạt nhân hoá bán đảo Triều Tiên.

Xin bạn xem tiếp bài Thượng đỉnh Trump – Kim kết thúc tại Chân Trời Mới Media.

You may also like...