[Tổng quan] Ủy ban Tuyển cử Trung ương ước tính 2 giờ sáng ngày 25-11 công bố kết quả kiểm phiếu của 10 hạng mục trưng cầu dân ý

Công việc thực hiện cho cuộc bầu cử kết hợp với cuộc trưng cần dân ý diễn ra vào ngày 24-11 tới có phần phức tạp, ngày 8-11 tại cuộc họp Viện Hành chính Chủ nhiệm Ủy ……more

You may also like...