[Tổng quan] Viện Hành chính thông qua dự thảo Luật văn hóa cơ bản, thực hiện viễn cảnh văn hóa cho Đài Loan

Ngày 10-1 tại cuộc họp Viện Hành chính chính thức thông qua dự thảo Luật văn hóa cơ bản, quy định rõ mỗi 4 năm sẽ tổ chức định kỳ về hội nghị văn hóa trên toàn quốc và địa phương, đồn……more

You may also like...