Tối Cao Pháp Viện Mỹ phê phán việc làm không đúng của North Carolina

The Hill – Hôm thứ hai 22/5 Tối Cao pháp Viện Hoa Kỳ đã thông qua phán quyết với 5 phiếu thuận và 3 phiếu chống kết án North Carolina đã gồm các cử tri da đen vào hai quận hạt đầu phiếu của tiểu bang này.

TCPV đã đồng ý với phán quyết của một tòa cấp thấp, theo đó tòa này xem các viên chức của North Carolina dùng yếu tố màu da có tính cách phân biệt chủng tộc khi họ tạo ra hai nơi đầu phiếu là Quận Hạt 1 và 12 quy tụ đa số cử tri da đen.

Các nhà lập pháp Dân Chủ đại diện cho khối dân chúng của hai quận hạt này là Dân Biểu G.K. Butterfield đại diện cho quận hạt 1 và dân biểu Alma Adams đại diện cho quận hạt 12.

Photo Credit:AP

Chánh Án Elena Kagan của TCPV Hoa Kỳ nhận định: “Chúng tôi không hề nói là luật lệ của tiểu bang cho phép quyết định con số tỉ lệ cử tri thuộc khối thiểu số, nhưng chúng tôi không tán đồng cách làm việc dựa trên quy tắc màu da như thế, việc này là sai lầm rồi”

TCPV cũng cho là đối với quận hạt 12, chứng cứ trình bày trước TCPV rõ ràng không phải vì lý do chính trị, mà phát xuất từ lý do về màu da, nên cũng bất hợp lệ. Lần đầu tiên Chánh Án có khuynh hướng bảo thủ là Clarence Thomas đã đứng về phe lên án.

Đào Nguyên

You may also like...