Viện Hành chính thông qua dự toán ngân sách năm 2020, Thủ tướng Tô Trinh Xương: đưa ra chính sách đồng bộ giúp cho trăm ngành nghề cùng hưởng lợi

Ngày 15-8 tại cuộc họp Viện Hành chính thông qua dự toán ngân sách chính phủ Trung ương năm 2020. Theo đó trong tổng số thu ngân sách và tổng chi ngân sách được kê ra là 2.102 tỷ 200 triệu Đa……more

You may also like...