Việt Tân tại Hội Nghị Truyền Độc Lập Global Voices Summit 2017

Tại Hội Nghị Truyền Thông Độc Lập 2017, anh Lê Xuân Đôn, thành viên đảng Việt Tân đã chia sẻ về tình hình truyền thông độc lập tại Việt Nam.

Hội nghị đã trao đổi nhiều đề tài liên quan đến một xã hội internet mở rộng, công bằng, không kiểm duyệt, làm sao để hỗ trợ những tiếng nói độc lập được loan tải rộng rãi và vô hiệu hoá những rào cản áp bức đến từ các chế độ độc tài.

You may also like...